18 maart 2023:

Staatssecretaris Van Rij heeft op 15 maart de definitieve percentages voor 2022 voor bank- en spaartegoeden en schulden van de Wet rechtsherstel box 3 in het Staatsblad gepubliceerd. De percentages gaan per 16 maart 2023 in en gelden met terugwerkende kracht.

 

De rente op bank- en spaartegoeden is vastgesteld op 0,00%. (Was 0,01%). Voor schulden bedraagt het percentage 2,28%. Dit was 2,46%. Voor beleggingen/andere bezittingen is het nu 5,53%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 2023 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 (voor bank- en spaartegoeden) en tot 1 januari 2022 voor schulden.

Wet bankenbelasting

Op grond van artikel 12 van de Wet bankenbelasting wordt het bedrag van de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling iedere vijf kalenderjaren startend per 1 januari 2018 geïndexeerd. Het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling is abusievelijk nog niet geïndexeerd per 1 januari 2023. De onderhavige regeling bewerkstelligt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 de vereiste indexatie van het bedrag van de in artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling. Daarbij wordt als correctiefactor het product van de tabelcorrectiefactoren, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, van de laatste vijf kalenderjaren genomen. Bij de berekening wordt het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling naar boven afgerond op een veelvoud van € 100 miljoen. De tabelcorrectiefactoren van de laatste vijf kalenderjaren zijn als volgt:

JaarTabelcorrectiefactor20191,01220201,01620211,01620221,01320231,063

De Wet rechtsherstel box 3 stelt regels voor de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen (het box 3-inkomen) over de kalenderjaren 2017 tot en met 2022, om de heffing in box 3 in overeenstemming te brengen met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.1 In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat het op dat moment, sinds 1 januari 2017, geldende box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor die situaties vindt op grond van de Wet rechtsherstel box 3 rechtsherstel plaats.

Wet rechtsherstel box 3

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen in box 3 onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald. Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage. Op grond van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet rechtsherstel box 3 worden de forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit wordt door middel van deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd.

Bron: Ministerie van Financiën

 

 

13 februari 2023:

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de Belastingdienst.

Zij hoeven zelf geen actie te ondernemen. De Belastingdienst houdt alle ingediende individuele verzoeken apart tot er een uitspraak is.  

In de informatiebrief staat:

  • Een ontvangstbevestiging van het ingediende beroep of bezwaar.
  • Meer informatie over de aankomende massaal bezwaar plus-procedure. 
  • De boodschap dat men automatisch meedoet en daarom geen individueel verzoek hoeft in te dienen voor de overige jaren (2017 tot en met 2020), als ze dat nog niet hebben gedaan.
  • Het verdere verloop van de procedure en de mededeling dat zij hierover automatisch bericht ontvangen.

 

De Belastingdienst stuurt de brief naar degene die het verzoek heeft ingediend. Dit kan de belastingplichtige zijn, of de gemachtigde van de belastingplichtige. Zijn er meerdere verzoeken over verschillende jaren ingediend? Dan stuurt de Belastingdienst per verzoek een informatiebrief.

Alleen niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt, krijgen de informatiebrief.

6 februari 2023:

De staatssecretaris van Financiën is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslagen in box 3 voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2020. Het betreffende besluit is in de Staatscourant geplaatst.

In de procedure massaal bezwaar plus wordt een rechtsvraag geformuleerd, die aan de rechter wordt voorgelegd. Uit de ingediende verzoeken om ambtshalve vermindering en bezwaarschriften tegen de afwijzing daarvan worden een of meer zaken geselecteerd waarover zal worden geprocedeerd. De rest van de verzoeken en bezwaren wordt aangehouden en na afloop van de procedure met één collectieve beslissing afgedaan. De rechtsvraag voor deze procedure is of niet-bezwaarmakers een beroep kunnen doen op het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. In de aanwijzing massaal bezwaar plus zijn meerdere deelvragen opgenomen, die niet aan de orde zijn geweest in het arrest waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat niet-bezwaarmakers geen recht hebben op rechtsherstel. In de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting staat namelijk dat geen ambtshalve vermindering wordt verleend op grond van later gewezen jurisprudentie. De staatssecretaris heeft overigens de bevoegdheid om hiervan af te wijken.

Een van de deelvragen is of deze bepaling moet wijken vanwege de Grondwet, internationale verdragen, Europees recht of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die vraag geldt ook voor zover de staatssecretaris heeft besloten geen gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van deze bepaling.

Een andere deelvraag is of de staatssecretaris in een podcast het in rechte te honoreren vertrouwen heeft gewekt dat ook niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel.

 

3 februari 2023:

 

En dan lees je in de pers dat belastingplichtigen in 2021 voor niet minder dan 163 miljoen geld hebben laten verdampen bij de Belastingdienst,

omdat zij niet tijdig een verzoek om toepassing van de middelingsregeling hebben aangevraagd. Dat is schokkend. De fiscus keert dergelijke teruggaven niet pro-actief uit, de belastingbetaler moet er zelf om vragen. Middeling kan worden toegepast indien in een tijdvak van 3 jaren er een behoorlijke schommeling in het box 1 inkomen is geweest. Bijvoorbeeld 90.000 euro in 2020 en 2021, en in 2022 een daling naar 30.000 euro. Dan is er over het tijdvak van 3 jaar gezien in verhouding meer belasting betaald dan ingeval het totale inkomen van gelijkmatig was verdiend. In zo'n geval kan de middelingsregeling een uitkomst bieden en leiden tot een teruggave. Deze kan tot uiterlijk 3 jaar na vaststelling van de definitieve aanslag over het tijdvak worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

De regeling wordt overigens afgeschaft, de laatste mogelijkheid is middeling over periode 2022-2024. 

 

Dat deze regeling alleen op aanvraag wordt toegepast kan ik dan nog enigszins begrijpen. De belastingplichtige moet immers zelf bepalen welk

tijdvak hij wil laten middelen, 2018-2021 of 2019-2022. Die keuze kan de fiscus niet opleggen.

Anders is het bij toeslagen. Ik vind het nog steeds niet kloppen dat niet op tijd aangevraagde toeslagen  dan ook niet worden uitbetaald en dat de burger dan zijn of haar rechten heeft verspeeld. Te laat is te laat! Jaren geleden heb ik nog voor iemand die net een paar dagen te laat zijn aanvraag zorgtoeslag had ingediend getracht het nog door de ambtelijke molen te krijgen. Tevergeefs. Uiterlijk 1 september was de harde deadline. De computers bij de Belastingdienst weten zeker wel overzichten te produceren voor burgers die recht zouden hebben op bepaalde toeslagen. Ik ben van mening dat de overheid dat zonder expliciet verzoek zou moeten regelen. Want gegarandeerd dat er voor miljarden euro's toeslagen verdampen wegens gebrek aan actie van belastingplichtigen.

 

20 januari 2023: (bron ANP)

Overheid is mogelijk nog meer kwijt aan compensatie box 3-heffing

 

De overheid is mogelijk nog meer kwijt aan compensaties voor de box 3-heffing. Bij het vergoeden van een gedupeerde die in eerdere jaren te veel belasting had betaald over zijn spaargeld, had de overheid namelijk geen rente vergoed. Het gerechtshof in Arnhem stelt dat dit wel had gemoeten.

 

Het gaat om de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3. De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat die oneerlijk was omdat er bij de berekening gebruik werd gemaakt van fictieve rendementen en dat de overheid de te veel geïnde belasting moest terugbetalen. Meer dan 200.000 bezwaarmakers konden daardoor een vergoeding claimen.

De klager in de nieuwe zaak had veel spaargeld en heeft op grond van de uitspraak van de Hoge Raad duizenden euro's te veel betaalde belasting teruggekregen. Maar over het terugontvangen bedrag was geen rente vergoed. Volgens het hof zou de klager evenwel recht op hebben op een rentevergoeding van bijna 1700 euro. Er moet namelijk sprake zijn van een "redelijke tegemoetkoming", aldus het hof.

Het ministerie van Financiën zegt kennis genomen te hebben van de uitspraak en deze te gaan bestuderen.
Volgens Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, gaat het om een van de vele procedures die nu lopen over de compensatie voor de box 3-heffing. Veel mensen zouden het niet eens zijn met de vergoeding die ze hebben gekregen. Of ze klagen dat ze geen compensatie hebben gekregen maar dat ze daar wel recht op zouden hebben.

Het kabinet is, inclusief de kosten voor de noodzakelijke overbruggingswetgeving, 3,6 miljard euro kwijt aan de compensaties voor de box 3-heffing. Maar dat bedrag kan zomaar hoger uit gaan pakken, geeft De Vries aan.

Sowieso maakt de Bond voor Belastingbetalers zich samen met de Consumentenbond hard voor een vergoeding voor spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing. Op Prinsjesdag liet het kabinet namelijk weten al die andere mensen niets te gaan vergoeden. Daardoor lopen naar schatting ruim 1 miljoen mensen enige vorm van compensatie mis. Ook denkt De Vries dat er nog een zaak van beleggers kan komen. Volgens hem krijgen mensen met veel beleggingen in plaats van spaargeld nu eigenlijk amper compensatie van de overheid.

 

 

13 januari 2023:

Vanaf 1 januari 2023 geeft de Belastingdienst geen betalingskorting meer als de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in één keer wordt betaald vóór de uiterste betaaldatum van de eerste termijn.

Het kabinet schaft deze betalingskorting af, meldt de Belastingdienst. Het geld dat het kabinet zo bespaart, gaat het gebruiken voor lastenverlichting voor huishoudens. De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan, indien gewenst, uiteraard nog steeds wel in één keer betaald worden.

Uitstel vanwege ICT-problemen fiscus

Het voornemen om de betalingskorting af te schaffen bestond al langer. Vennootschappen die de aanslag vennootschapsbelasting in één keer vooruitbetalen zouden eigenlijk al vanaf 1 januari 2021 geen betalingskorting voor de vennootschapsbelasting meer ontvangen. De staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief lieten begin 2020 echter weten dat dat vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst niet tijdig gerealiseerd kon worden. Inmiddels is de wijziging dus alsnog doorgevoerd.

Inkomstenbelasting

Voor het in één keer betalen vóór de uiterste betaaldatum van de eerste termijn van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting blijft de betalingskorting wél van kracht.

 

19 december 2022 : De belastingdienst heeft een nieuwe rekenmethodiek uitgevonden voor de belastingheffing van vermogen, de inmiddels beruchte box 3

Spaargeld wordt nagenoeg ontzien van belastingheffing, wat ook nog terecht is gezien de nog zeer beperkte rentevergoeding die de banken momenteel geven.

Daar staat tegenover dat andere bezittingen, als vorderingen, aandelen en vastgoed (ook 2e woning) juist zwaarder worden belast in de nieuwe methodiek.

Er is ook bekend dat de belastingdienst wel wil proberen te voorkomen dat belastingplichtigen profiteren van de lagere heffing door hun complete effectenportefeuille kort voor 1 januari te verkopen (aldus om te zetten in lager belast spaargeld) en direct in het nieuwe jaar de beleggingen weer terug te kopen. Even afgezien van dubbele transactiekosten bij de bank, zou een dergelijke move kunnen lonen.

Een klein cijfervoorbeeld met cijfers voor aankomende 1 januari 2023:

Spaargeld: forfaitair rendement 0,36% totaal saldo en dat maal 32%, bij 100.000 euro is dat 115 euro
Effecten: forfaitair rendement 6,17% totaal waarde en dat maal 32%, bij 100.000 euro is dat 1.974 euro

In 2024 zal het tarief naar verwachting gaan stijgen naar 33% en in 2025 naar 34%.

Hoe de fiscus het voor de peildatum te gelde maken van beleggingen wil gaan controleren en evt bestraffen zal mettertijd wel duidelijk gaan worden. Het op deze wijze spelen met tarieven zal niet in overeenstemming zijn met doel en strekking van de belastingwetgeving.

De overheid streeft er naar om met ingang van 2026 de daadwerkelijke rendementen op vermogen te gaan belasten. Dan kom je vanzelf weer op een andere discussie, namelijk wat is rendement? Zijn dat alleen genoten rente - en dividendopbrengsten? Of telt ook ongerealiseerde koerswinst per 1 januari mee? En wat te doen met gerealiseerde transactiewinsten op aan- en verkoop van effecten? Ik ken genoeg mensen die vele tientallen transacties per maand verrichten bij hun effectenbank. Als je van iedere aan- en verkoop  moet gaan bijhouden wat de winst danwel het verlies was, dan wordt een jaarlijkse belastingaangifte een monsterlijke last voor sommigen. Voor zover bekend geven banken beleggingswinsten niet door aan de belastingdienst, of wellicht nog niet.......

17 december 2022:

Wat is de stand van zaken in de box 3 discussie voor gevallen waarin niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de aanslag? 

Er kwamen de afgelopen weken diverse berichten in de media. In het ene bericht werd er op gewezen om alsnog voor aanstaande 1 januari 2023 bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag IB 2017 indien dit nog niet als zodanig was gedaan met de inmiddels bekende massaal-bezwaarprocedure. Andere berichten gaven de melding om beter nog even geduld te hebben. Beroepsorganisaties en Belastingdienst waren nog in gezamenlijk overleg. Inmiddels is duidelijk, dat er een zogenaamd massaal-bezwaarplus procedure komt, waarbij de overheid ook heeft toegezegd om belastingaanslagen voor het jaar 2017 alsnog te verminderen mocht zij in het ongelijk worden gesteld door de rechter. Omdat 1 januari as de 5-jaarstermijn verstrijkt  was dit een belangrijk punt. Hetzelfde geldt voor jaren na 2017, maar daar is nog geen fatale termijn in zicht om aanslagen te verminderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap: